Randviken tillträder fastigheter för 2 776 mkr och genomför den tidigare kommunicerade apportemissionen om 96,3 mkr till Landia AB

Som tidigare meddelats tecknade Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) den 1 december 2021 två separata aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av fastigheter till ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 2 776 mkr, före avdrag för latent skatt om cirka 106 mkr (”Transaktionerna”). Säljare är Landia AB (”Landia”) och Freyja Norwegian Holdco AS. Vidare framgick att del av Transaktionerna skulle finansieras genom en apportemission till Landia om 1 375 000 aktier, motsvarande 96,3 mkr och att resterande del skulle finansieras genom bankfinansiering och egna medel.

Randviken har idag genomfört tillträdet av Transaktionerna i enlighet med tidigare kommunicerad information. Fastigheterna är, baserat på en volymviktad fördelning av det överenskomna fastighetsvärdet, huvudsakligen belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola samt kontor. Större hyresgäster i fastigheterna är Alstom, Capio, IAC Group, Fortum och ABB. För mer information om Transaktionerna hänvisas till tidigare pressmeddelanden.

I samband med tillträdet har den tidigare offentliggjorda apportemissionen om 1 375 000 aktier till säljaren Landia verkställts. Totalt antal aktier i Randviken efter emissionen uppgår till 43 311 403.

 

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Gustaf Segerborgs försorg, för offentliggörande den 15 december 2021 kl. 13:00 CET.

 

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

 

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.