Randviken slutför tidigare kommunicerade förvärv och avyttringar till en total affärsvolym om 723 mkr och emitterar i samband därmed 343 957 aktier

Randviken Fastigheter AB (Publ) (”Randviken” eller ”Bolaget”) har under det första kvartalet tillträtt nio fastigheter till ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 637 mkr. Vidare har Randviken under kvartalet frånträtt fem fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 86 mkr. Samtliga transaktioner har tidigare kommunicerats av Bolaget. I samband vissa av tillträdena har Randvikens styrelse denna dag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 17 november 2021, beslutat om tidigare kommunicerade apportemissioner om totalt 343 957 aktier till Östersjöhus AB och PHL Fastigheter AB.

Som tidigare meddelats av Randviken den 25 november 2021, den 7 januari 2022, den 12 januari 2022 och den 22 februari 2022 har nio fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 637 mkr förvärvats. Fastigheterna är belägna i Borås, Helsingborg, Lidköping, Vaggeryd och Skellefteå och omfattar cirka 47 600 kvadratmeter uthyrbar area med en årlig hyresintäkt om cirka 48,5 mkr. Cirka 65% av hyresintäkterna är hänförliga till kontorsfastigheter belägna i centrala Borås och resterande del avser lager/industri-lokaler i de övriga orterna.

Fastighetsförvärven finansieras genom sedvanlig bankfinansiering, där Randviken har inlett en ny kundrelation med ytterligare en nordisk bank, samt genom apportemissioner om totalt 343 957 aktier (motsvarande cirka 25,0 mkr), egna medel och en säljarrevers om 45 mkr.

Apportemissionerna har riktats till Östersjöhus AB och PHL Fastigheter AB, där 126 566 aktier tecknats av Östersjöhus AB och 217 391 aktier tecknats av PHL Fastigheter AB, såsom del av den köpeskilling som Randviken erlägger i enlighet med ingångna aktieöverlåtelseavtal. Betalning för de nyemitterade aktierna sker genom att Östersjöhus AB tillskjuter samtliga aktier i Dubbelpipan Fastighets AB och Baily AB som apportegendom och att PHL Fastigheter AB tillskjuter samtliga aktier i Randviken Vaggeryd Fastighets AB som apportegendom. Efter emissionerna uppgår Randvikens totala antal aktier till 44 408 960 och aktiekapitalet uppgår till 666 134 405,182566 kronor. 

Som tidigare kommunicerats har Randviken under kvartalet avyttrat fem fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 86 mkr. De avyttrade fastigheterna omfattar cirka 2 600 kvm med en årlig hyresintäkt om cirka 3,7 mkr.

Samtliga transaktioner som Randviken tidigare har kommunicerat är härmed genomförda enligt plan.

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Gustaf Segerborgs försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 14:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se

Pressmeddelande 31 mars 2022 – Randviken tillträder och frånträder fastigheter