Randviken Fastigheter AB (publ):s stämmokommuniké

Vid extra bolagsstämma i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken” eller ”Bolaget”) den 20 december 2021, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades huvudsakligen nedan angivna beslut. Besluten som fattades var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission till Relevante Wealth Management AB med 145 000 aktier och RMW Rand AB med 608 600 aktier. Teckningskursen per aktie var 69 kronor, vilket fastställdes genom ett sedvanligt accelerated bookbuilding-förfarande i samband med den nyemission som Randviken genomförde den 1 december 2021. Total emissionslikvid var således 51 998 400 kronor. Antal aktier i bolaget ökar således med totalt 753 600 och aktiekapitalet ökar med cirka 11 304 000 kronor. Antal aktier i Bolaget kommer efter registrering av emissionen vara 44 065 003 och aktiekapitalet cirka 660 975 050 kronor, innebärandes en utspädning för befintliga aktieägare om 1,71 procent.

Stockholm den 20 december 2021

Randviken Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolagets Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se