Randviken Fastigheter AB (publ) har utsett en oberoende budkommitté för utvärdering av Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ):s offentliga uppköpserbjudande

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter”) offentliggjorde den 19 april 2022 genom pressmeddelande ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken” eller ”Bolaget”), att överlåta samtliga sina aktier i Randviken till Stenhus Fastigheter (”Erbjudandet”). Vederlaget i Erbjudandet utgörs av en kombination bestående utav nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter och ett kontant vederlag. Erbjudandet motsvarar en värdering om 61,10 kronor per aktie baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktier på Nasdaq First North Growth Market den 14 april 2022. Stenhus Fastigheter kommer att offentliggöra en erbjudandehandling avseende Erbjudandet före acceptfristen inleds, vilket beräknas ske omkring den 7 juni 2022. Acceptfristen beräknas avslutas omkring den 5 juli 2022.

Styrelsen i Randviken har med anledning av Erbjudandet och mot nedanstående bakgrund inom sig utsett en oberoende budkommitté bestående av styrelseledamöterna Fredrik Brodin och Douglas Westerberg (gemensamt ”Budkommittén”). Budkommittén kommer att utvärdera Erbjudandet och inhämta ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende Erbjudandet från oberoende expertis. Budkommittén kommer att offentliggöra värderingsutlåtandet, samt har för avsikt att även uttala sig om sin uppfattning om Erbjudandet och skälen för denna uppfattning i enlighet med Takeover-reglerna senast två veckor före acceptfristens utgång.

Randvikens styrelseledamöter Tobias Emanuelsson (ordförande), Robin Rutili och Lars Tagesson har meddelat Bolaget att de i enlighet med punkten II.18 i Takeover-reglerna på grund av intressekonflikt är förhindrade att delta i Bolagets handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet. Detta mot bakgrund av nämnda styrelseledamöters respektive anknytning till SBB i Norden AB, RMW Rand AB, Relevante Wealth Management AB, Botvid Holding AB, Vault Investment Partners AB och Vincero AB som alla har åtagit sig att överlåta samtliga sina aktier i Randviken inom ramen för Erbjudandet.

Rådgivare

Bolaget har via Budkommittén anlitat SEB Corporate Finance för framtagandet av värderingsutlåtandet. Advokatfirman Lindahl KB bistår Bolaget och Budkommittén med legal rådgivning relaterad till Erbjudandet.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD

Telefon: +46 702 76 88 89

gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se.

Pressmeddelande 3 maj 2022 – budkommitté utsedd