Randviken byter börslista och offentliggör nya finansiella mål

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets aktie från och med idag handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market (”First North”). Samtidigt offentliggör Randviken nya finansiella mål.

Randviken har erhållit slutligt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) och Bolagets aktier handlas från och med idag på First North med oförändrat kortnamn RFAST och ISIN kod SE0016128169. Aktieägarna i Randviken behöver inte vidta några åtgärder i samband med detta.

Mot bakgrund av att Randviken på kort tid har vuxit snabbt och uppnått några för Bolaget viktiga milstolpar, har styrelsen beslutat att uppdatera Bolagets tillväxtmål och finansiella mål:

Tillväxtmål

Fastighetsportföljen ska ha växt till ett underliggande värde om minst 20 miljarder kronor innan utgången av 2025, förutsatt att detta inte står i strid med Bolagets övriga mål (tidigare kommunicerat mål innebar att Bolagets fastighetsportfölj senast innan utgången av 2023 skulle ha ett underliggande värde om minst 10 miljarder kronor).

Långsiktigt substansvärde

Bolaget ska uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) per stamaktie om minst 15 procent över en femårsperiod (tidigare kommunicerat mål: 12 procent).

Förvaltningsresultat

Förvaltningsresultatet per aktie ska öka varje år (tidigare kommunicerat mål: ej kommunicerat).

Soliditet

Soliditeten ska över tid uppgå till minst 35 procent (oförändrat).

Nettobelåningsgrad

Nettobelåningsgraden ska över tid understiga 65 procent (oförändrat).

Räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgraden ska över tid överstiga 2,0 gånger (oförändrat).

 

Härutöver har Randvikens styrelse fattat beslut om att undersöka förutsättningarna för att notera Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget avser att återkomma med ytterligare information om ett sådant listbyte när sådan information finns att tillgå.

 

”Efter ett mycket aktivt och framgångsrikt 2021 känns det helt rätt att spänna bågen ytterligare inför kommande år. Randviken har på kort tid byggt en robust plattform och organisation som är välpositionerad för en accellererad tillväxttakt. Därutöver har vi en spännande pipeline av nya förvärv. De uppdaterade målen speglar våra tillväxtambitioner och riktning framåt.” – Gustaf Segerborg, VD

Stockholm den 16 december 2021

 

Randviken Fastigheter AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

Denna information är sådan information som Randviken är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2021 kl. 07:30.

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.