Randviken avyttrar fem fastigheter för 86 mkr och förvärvar en fastighet för 26 mkr genom JV-bolag

Randviken Fastigheter AB (”Randviken”) har i två separata transaktioner ingått bindande avtal om att avyttra fem fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 86 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Det överenskomna fastighetsvärdet överstiger de senaste externvärderingarna med 8 procent. Randviken har även, genom det nybildade JV-bolaget Verfast AB, förvärvat en fastighet i Skellefteå för 26 mkr.

Fastigheterna som avyttrats är belägna i Stockholm, Upplands Väsby och Nyköping. Köparna är Estea Omsorgsfastigheter respektive Huvudgatan Fastigheter. Den uthyrningsbara arean uppgår till ca 2 600 kvadratmeter och den årliga hyresintäkten uppgår till ca 3,6 miljoner kronor. Fastigheternas primära användning är vårdboende och butik.

Det överenskomna fastighetsvärdet om 85,8 mkr överstiger de senaste externvärderingarna med cirka 8 procent och kommer att leda till en positiv realiserad värdeförändring under det första kvartalet 2022 då frånträde sker. De avyttrade fastigheterna är Stockholm Fjällhavren 3 & 4, Stockholm Påskliljan 1, Upplands-Väsby Vatthagen 1:110 och Nyköping Järnhandlaren 3.

Randviken har inom ramen för det nybildade JV-bolaget Verfast AB, som Randviken äger till 70%, förvärvat fastigheten Sömmerskan 6 i Skellefteå till ett underliggande fastighetsvärde om 25,5 mkr före avdrag för latent skatt. Fastigheten är av karaktären lager/lätt industri och är belägen i ett väletablerat verksamhetsområde invid E4:an. Säljare är Grafiska Huset Norr AB. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 2 400 kvadratmeter. Den årliga hyresintäkten uppgår till cirka 2,0 miljoner kronor och den genomsnittliga återstående hyreskontraktslängden är 4,3 år. Tillträde av det fastighetsägande bolaget kommer att ske under första kvartalet 2022 och förvärvet finansieras med egna medel.

”Vi genomför härmed en mindre renodling av fastighetsbeståndet genom att avyttra ett antal icke strategiska tillgångar. Glädjande nog sker försäljningarna till nivåer som överstiger vad vi har fastigheterna värderade till i våra böcker. Likviden från försäljningarna kommer i första hand att användas till nya fastighetsförvärv. Nu när vi avyttrar fastigheter känns det extra roligt att vi samtidigt gör vårt första förvärv i Norrland och att vi officiellt är igång med JV-bolaget Verfast som vi hoppas kunna växa framöver.” – Gustaf Segerborg, VD Randviken

Stockholm den 22 februari 2022

Randviken Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se