Randviken ansöker om avnotering från Nasdaq First North Premier Growth Market

Styrelsen för Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) har beslutat att ansöka om avnotering av Randvikens aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market (”First North”). Sista dag för handel på First North kommer att meddelas efter att Randviken erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm (”Nasdaq”).

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter”) offentliggjorde den 19 april 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Randviken avseende samtliga aktier i Randviken (”Erbjudandet”). Erbjudandet förklarades ovillkorat den 6 juli 2022, och efter utgången av den förlängda acceptfristen offentliggjorde Stenhus Fastigheter den 17 augusti 2022 att Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att Stenhus Fastigheter totalt kontrollerar 44 181 816 aktier i Randviken, motsvarande cirka 99,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Randviken.

Sedan pressmeddelandet den 17 augusti 2022 har Stenhus Fastigheter hemställt att styrelsen i Randviken ska ansöka om avnotering av Randvikens aktier från First North. Stenhus Fastigheter har också påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Randviken beslutat att ansöka om avnotering av Randvikens aktier från First North. Sådan ansökan har skickats till Nasdaq. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att Randviken erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

Randviken Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Elias Georgiadis, VD
Telefon: +46 707 96 13 34
elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Redeye är Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-09-13 15:20 CEST.

Pressmeddelande 13 sep – ansökan om avnotering