Kommuniké från Randviken Fastigheter AB (publ):s årsstämma den 29 april 2022

Årsstämman i Randviken Fastigheter AB (publ) ägde rum den 29 april 2022. Stämman genomfördes, i enlighet med 20 och 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, enbart genom poströstning och utan möjlighet fysiskt deltagande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.randviken.se.

Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2021.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tobias Emanuelsson, Fredrik Brodin, Robin Rutili, Lars Tagesson och Douglas Westerberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Tobias Emanuelsson.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 175 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade att införa ett teckningsoptionsprogram omfattande vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD

Telefon: +46 702 76 88 89

gustaf.segerborg@randviken.se

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se.

Stämmokommuniké – Randviken Fastigheter AB publ