Kallelse till extra bolagsstämma i Randviken Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Randviken Fastigheter AB (publ), org.nr 556776-3213 (”Bolaget”), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 september 2022.

 

Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter”), som, per den 17 augusti 2022 offentliggjort att efter genomförandet av det offentliga uppköpserbjudandet avseende Bolaget, kontrollerar totalt 44 181 816 aktier i Bolaget, motsvarande ca 99,50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Stenhus Fastigheter har begärt extra bolagsstämman för att besluta om fastställande av styrelsearvode, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

 

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att extra bolagsstämma ska med stöd av tillfälliga lagregler genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman.

 

ANMÄLAN

 

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 augusti 2022,
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 2 september 2022.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

 

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämma måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 26 augusti 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 30 augusti 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

FÖRHANDSRÖSTNING

 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

 

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.randviken.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

 

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 2 september 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Randviken Fastigheter AB (publ), Box 16038, 103 21 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@randviken.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

 

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Randviken Fastigheter AB (publ), Box 16038, 103 21 Stockholm, alternativt via e-post till info@randviken.se, senast den 26 augusti 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på www.randviken.se senast den 31 augusti 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

 

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 44 408 960 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

 

Förslag till dagordning

 

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av styrelsearvoden
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 8. Val av ny styrelse
 9. Avslutande av stämman

 

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

 

Stenhus Fastigheter föreslår att Erik Borgblad, advokat vid Born Advokater, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

 

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 

Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, samt kontrollerats av justeringspersonen.

 

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner

 

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jan Öhgren, advokat vid Born Advokater, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

 

Punkt 6. Fastställande av styrelsearvoden

 

Stenhus Fastigheter föreslår att inget arvode ska utgå till den tillträdande styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Punkt 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

 

Stenhus Fastigheter föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

 

Punkt 8. Val av ny styrelse

 

Stenhus Fastigheter föreslår vidare att samtliga styrelseledamöter entledigas. Till nyval föreslås Elias Georgiadis, Mikael Nicander och Tomas Georgiadis intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås Tomas Georgiadis.

 

Nedan följer presentation av de föreslagna ledamöterna:

 

Elias Georgiadis

Elias Georgiadis är född 1978 och har gått gymnasium inom handel. Elias Georgiadis har drivit sina egna verksamheter som VD under 23 år inom entreprenad- och fastighetsbranschen. Han har tidigare bl.a. varit styrelseledamot i Amasten Fastigheter AB (publ) samt i Handelsbankens styrelse i Skärholmen. Andra tidigare uppdrag inkluderar bl.a. VD och Koncernchef för Sterner Stenhus-gruppen, styrelseledamot i koncernens bolag.

 

Mikael Nicander

Mikael Nicander är född 1970 och har en teknisk kandidatexamen inom fastighetsekonomi och bygg från KTH. Mikael Nicander har varit VD för Stendörren Fastigheter AB (publ), vVD för Kvalitena AB (publ), VD för Lantmännen Fastigheter AB och styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB (publ) samt i Admiral Capital A/S (publ). Andra pågående uppdrag inkluderar bl.a. styrelseordförande i MiloMnA Real Estate AB och styrelseledamot för Fair Investments Sweden AB.

 

Tomas Georgiadis

Tomas Georgiadis är född 1976 och är civilingenjör inom teknisk fysik & elektroteknik från LiTH. Tomas Georgiadis har varit arbetschef i Sterner Stenhus AB och haft ansvar för inköp och projektledning i Sterner Stenhus AB samt varit styrelseledamot i Fasadgruppen Group AB och styrelseledamot i SPEF. Övriga uppdrag inkluderar vVD & CFO för Sterner Stenhus-gruppen.

 

HANDLINGAR

 

Handlingar enligt aktiebolagslagen tillsammans med fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida www.randviken.se samt kommer finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets kontor och fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på www.randviken.se.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

 

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf

______________

 

Randviken Fastigheter AB (publ)

Stockholm i augusti 2022

Styrelsen