Randviken tillämpar från och med den 16 december 2021 Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Följaktligen har inte årsstämman 2021, som hölls före detta datum, antagit en valberedningsinstruktion i enlighet med Koden och ingen valberedning har inrättats. Styrelsens ordförande, Tobias Emanuelsson, har åtagit sig att enligt gängse praxis kontakta de röstmässigt starkaste aktieägarna i Randviken per den 30 september 2021 för att erbjuda dem möjlighet att utse en ledamot vardera till en valberedning. Efter att en valberedning har inrättats kommer information om den att tillkännages på denna sektion av Randvikens hemsida tillsammans med kontaktuppgifter till ledamöterna. Randviken beräknar att det kan ske senast den 31 januari 2022. Den som under tiden vill lämna förslag till valberedningen kan göra det per e-post till tobias.emanuelsson@randviken.se.

Presskontakt

Gustaf Segerborg, VD
+46 70 276 88 89

gustaf.segerborg@randviken.se