Randviken säljer fastigheter för ca 4,2 mdr och blir betydande ägare i Nyfosa

Randviken Fastigheter AB (publ) har denna dag tecknat avtal att avyttra 79 fastigheter till Nyfosa AB.

Betalning sker genom erläggande av 10 310 000 nyemitterade Nyfosa-aktier och resterande del kontant. Därmed väntas Randviken bli en av de större ägarna i Nyfosa. Affären görs som bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 4 174 mkr. Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket.

Största delen av fastighetsbeståndet som avyttras ligger i Karlstad och resterande fastigheter återfinns i Eskilstuna, Norrköping, Stockholmsregionen, Malmö och Lund. Totalt omfattar fastighetsportföljen ca 286 487 kvm och utgörs främst av kontors- och lager/industrilokaler.

Planerat tillträde är 4 mars 2020.

”När vi startade Randviken hade vi ett tydligt mål att under 3 år bygga upp en fastighetsportfölj om 5-6 miljarder kronor. Vi skulle ha en portfölj där cirka 25% av beståndet utgjordes av rena utvecklingsfastigheter, därutöver förvaltningsfastigheter. Tanken var att vi sedan skulle söka nytt kapital eller plattform för att växa vidare. Genom den här affären, som kom upp snabbt, skapas den plattformen i och med ägandet i Nyfosa. De flesta anställda kommer erbjudas anställning i Nyfosa, vilket känns bra. Jag har stor tro på att Nyfosa kommer fortsätta att utvecklas positivt framöver. Det är en bra portfölj som Nyfosa nu kommer fortsätta förvalta och utveckla, vilket ska bli spännande att följa i framtiden i egenskap av aktieägare”, säger Tobias Emanuelsson, VD Randviken Fastigheter.

Efter försäljningen är genomförd kommer Randviken Fastigheter inneha projekt- och exploateringsfastigheter till ett värde om ca 600 mkr. Fastigheterna har existerande samt potentiella byggrätter om cirka 100 000 kvadratmeter. Randviken Fastigheter har under 2019 genomfört affärer till ett värde om ca 9 miljarder kronor.

Randviken grundades våren 2017 med affärsidén att förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Vi driver även projektutveckling av tidigare outnyttjad tomtmark. Randvikens förvaltningsfilosofi bygger på flexibilitet för att skapa bästa möjliga lösning till våra hyresgäster och vårt mål är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för både företag, individer och samhället i stort. Bolagets ägare består av svenska privatpersoner och investeringsbolag.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Randviken Fastigheter AB (publ)

Tobias Emanuelsson, VD

Mail: tobias.emanuelsson@randviken.se

Tele: 0738 391 810

Pressmeddelande Randviken 16 december 2019